preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 14. 8. 2012.

Ovaj mjesec: 2958
Ovaj tjedan: 484
Danas: 44
EKOLOŠKA PORUKA

NAJBOLJA ŠKOLA

NAJLJEPŠA ŠKOLA

RECI NE NASILJU

EKORAZGLEDNICE

 

MOJA ŠKOLA - EKOŠKOLA

 

6.6.2012.g. trajnu
Zelenu zastavu podiže
učenica Morana Belović

Učenička zadruga Lipa I

E-upisi
RASPORED ZVONJENJA

 

 

NATJEČAJI I SL.

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je obavijest o rezultatima natječaja za učitelja informatike od 23.studenog 2020. godine.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 22. 12. 2020. 09:11

Natječaj Informatika Vijest ima dokument u privitku

Tekst natječaja je u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 23. 11. 2020. 10:48

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je obavijest  o  rezultatima natječaja za  edukacijskog rehabilitatora   od 8.listopada 2020.godine.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 10. 11. 2020. 12:47

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je obavijest  o  rezultatima natječaja za logopeda  od 8.listopada 2020.godine.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 10. 11. 2020. 08:01

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je obavijest  o  rezultatima natječaja za učitelje u produženom boravku od 8.listopada 2020.godine.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 10. 11. 2020. 07:59

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

 

U prilogu je obavijest  o  rezultatima natječaja za pomoćnike u nastavi od 8.listopada 2020.godine.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 10. 11. 2020. 07:51

Obavijest

Natječaj za izbor jednog izvršitelja na radnom mjestu učitelja/ice informatike na neodređeno puno radno vrijeme 

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen 8. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i Oglasnoj ploči   Osnovne škole 22. lipnja, Sisak, za izbor jednog izvršitelja na radnom mjestu učitelja/ice informatike na neodređeno puno radno vrijeme kako je ravnateljica Osnovne škole 22. lipnja, Sisak donijela Odluku o ne zasnivanju radnog odnosa. 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 9. 11. 2020. 08:51

Natječaj - pomoćnici u nastavi

Osnovna škola 22. lipnja

Sisak, Franje Lovrića 27

KLASA:112-01/20-01/10

URBROJ: 2176-19-20-1

Sisak, 8.10.2020.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16712, 86/12, 26/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i programa projekta „Rukom pod ruku“ dobivenog preko „Otvorenog poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim  i u srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole 22. lipnja, Sisak raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

1.  Pomoćnik/ica u nastavi- 1 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

      u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

2.  Pomoćnik/ica u nastavi- 3 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 22 sata tjedno

      u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

3.  Pomoćnik/ica u nastavi- 1 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno

      u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

4.  Pomoćnik/ica u nastavi- 1 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 26 sati tjedno

      u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

5.   Komunikacijski/a posrednik/ica- 1 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 27 sati   tjedno u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

 

 

Uvjeti:

-  kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno članku 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018):

 

        - završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

        -  završena edukacija za pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve zakonom propisane dokumente izdane od nadležnog tijela kojima se dokazuje navedeno pravo  kao i druge zakonom utvrđene dokaze koji su potrebni za ostvarivanje navedene prednosti pri zapošljavanju , a koja se ostvaruje u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( u daljnjem tekstu: Zakon)  trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103.  Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje  na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu za natječaj, kandidati moraju priložiti:

-  životopis,

-  presliku domovnice

-  presliku dokaza o stručnoj spremi,

-  presliku potvrdnice o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi i stečenim kompetencijama,

- presliku uvjerenja nadležnog suda da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od  

   6 mjeseci)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- potvrda o podacima evidentiranim u

   bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Osnovna škola Osnovna škola 22. lipnja, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak (dalje: Škola), tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te ih zadržava u skladu s rokovima određenima zakonskim propisima, i nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Škole ili osobnim dolaskom u Školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će Škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka Škole pisanim putem na adresu Škole.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj obvezni su u roku propisanom natječajem dostaviti dokumentaciju jer u suprotnom njihova prijava neće biti pravovaljana i izuzet će se iz natječajnog postupka.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se na adresu:

 Osnovna škola 22. lipnja,  Franje Lovrića 27, 44 000 Sisak s naznakom „ Za natječaj“   

Rok za podnošenje prijava je od 8. listopada do 16. listopada 2020. godine.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA BITI ĆE VIDLJIVA NA WEB STRANICI ŠKOLE.

 

 

                                                                                                                                          Ravnateljica škole:

 

                                                                                                                                             Azra Rađenović

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 8. 10. 2020. 08:10

Natječaj učitelji/ca razredna nastava

GRAD SISAK

OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, SISAK

FRANJE LOVRIĆA 27,  44000 SISAK

KLASA: 112-01/20-01/08

URBROJ: 2176-19-20-01

Sisak, 8. listopada 2020.god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.)  članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica OŠ 22. lipnja,   Sisak, Franje Lovrića 27 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U PRODUŽENOM BORAVKU- 3 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

Mjesto rada:  Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti : osim općih  uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)  te uvjete propisane  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja )  kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak.

http://os-22lipnja-sk.skole.hr

U  svrhe predmetnog natječaja Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27 (dalje: Škola), u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda  za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole 22. lipnja, Sisak .

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak, s naznakom : „ za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

 

Natječaj je objavljen 8.10.2020. godine, a vrijedi do 16. 10.2020.

 

 

Ravnateljica škole:

Azra Rađenović

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 8. 10. 2020. 08:09

Natječaj učitelj/ca Informatike

GRAD SISAK

OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, SISAK

FRANJE LOVRIĆA 27,  44000 SISAK

KLASA: 112-01/20-01/13

URBROJ: 2176-19-20-1

Sisak, 8. listopada 2020.god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.)  članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica OŠ 22. lipnja,   Sisak, Franje Lovrića 27 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE- 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

Mjesto rada:  Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti : osim općih  uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)  te uvjete propisane  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja )  kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak.

http://os-22lipnja-sk.skole.hr

U  svrhe predmetnog natječaja Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27 (dalje: Škola), u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda  za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole 22. lipnja, Sisak .

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak, s naznakom : „ za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

 

Natječaj je objavljen 8.10.2020. godine, a vrijedi do 16. 10.2020.

 

 

Ravnateljica škole:

Azra Rađenović

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 8. 10. 2020. 08:08

Natječaj- edukator rehabilitator, logoped

GRAD SISAK

OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, SISAK

FRANJE LOVRIĆA 27,  44000 SISAK

KLASA: 112-01/20-01/08

URBROJ: 2176-19-20-01

Sisak, 8. listopada 2020.god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.)  članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica OŠ 22. lipnja,   Sisak, Franje Lovrića 27 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. LOGOPEDA (m/ž), jedan izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
 2. EDUKATORA REHABILITATORA (m/ž), jedan izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 23 sata tjedno

 

Mjesto rada:  Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti : osim općih  uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)  te uvjete propisane  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja )  kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak.

http://os-22lipnja-sk.skole.hr

U  svrhe predmetnog natječaja Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27 (dalje: Škola), u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda  za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole 22. lipnja, Sisak .

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak, s naznakom : „ za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

 

Natječaj je objavljen 8.10.2020. godine, a vrijedi do 16. 10.2020.

 

 

Ravnateljica škole:

Azra Rađenović

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 8. 10. 2020. 08:07

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je obavijest rezultatima natječaja za pomoćnika u nastavi od 14. veljače 2020.godine.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 4. 3. 2020. 08:32

Natječaj

Osnovna škola 22. lipnja

Sisak, Franje Lovrića 27

KLASA:112-01/20-01/02

URBROJ: 2176-19-20-1

Sisak, 14.02.2020.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16712, 86/12, 26/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i programa projekta „Rukom pod ruku“ dobivenog preko „Otvorenog poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim  i u srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole 22. lipnja, Sisak raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

 

1.   Pomoćnik/ica u nastavi- 1 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno

      u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

 

 

Uvjeti:

-  kandidat trebaja ispunjavati uvjete sukladno članku 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018):

 

        - završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

        - završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija

 

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve zakonom propisane dokumente izdane od nadležnog tijela kojima se dokazuje navedeno pravo  kao i druge zakonom utvrđene dokaze koji su potrebni za ostvarivanje navedene prednosti pri zapošljavanju , a koja se ostvaruje u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( u daljnjem tekstu: Zakon)  trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103.  Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje  na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu za natječaj, kandidati moraju priložiti:

-  životopis,

-  presliku domovnice

-  presliku dokaza o stručnoj spremi,

-  presliku potvrdnice o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi i stečenim kompetencijama,

- presliku uvjerenja nadležnog suda da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od     6 mjeseci)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- potvrda o podacima evidentiranim u     bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Osnovna škola Osnovna škola 22. lipnja, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak (dalje: Škola), tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te ih zadržava u skladu s rokovima određenima zakonskim propisima, i nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Škole ili osobnim dolaskom u Školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će Škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka Škole pisanim putem na adresu Škole.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj obvezni su u roku propisanom natječajem dostaviti dokumentaciju jer u suprotnom njihova prijava neće biti pravovaljana i izuzet će se iz natječajnog postupka.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se na adresu:

 Osnovna škola 22. lipnja,  Franje Lovrića 27, 44 000 Sisak s naznakom „ Za natječaj“   

Rok za podnošenje prijava je od 14. veljače do 22. veljače 2020. godine.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA BITI ĆE VIDLJIVA NA WEB STRANICI ŠKOLE.

 

 

                                                                                                       Ravnateljica škole:

 

                                                                                                       Azra Rađenović v.r.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 14. 2. 2020. 09:20

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je Obavijest o rezultatima natječaja od 13. siječnja 2020. godine,

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 14. 2. 2020. 09:14

Natječaj

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, SISAK

FRANJE LOVRIĆA 27,  44000 SISAK

KLASA: 112-02/20-01/1

URBROJ: 2176-19-20-1

Sisak, 13. siječnja 2020.god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.)  članka 13. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica OŠ 22. lipnja,   Sisak, Franje Lovrića 27 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

      -       VODITELJ/ICA  RAČUNOVODSTVA, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati                  

              tjedno

      -       UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati

              tjedno  za rad u produženom boravku škole

 • UČITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
 •  UČITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR- 1 izvršitelja na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Mjesto rada:  Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti : osim općih  uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)   uvjete propisane  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19) te uvjete propisane člankom 9. Pravilnika o radu Osnovne škole 22. lipnja, Sisak.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja )  kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak.

http://os-22lipnja-sk.skole.hr

U  svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda  za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole 22. lipnja, Sisak .

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak, s naznakom : „ za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

 

Natječaj je objavljen 13.01.2020. godine, a vrijedi do 21. 01.2019.

                                                                                          Ravnateljica škole:

 

                                                                                         Azra Rađenović v.r.

 

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 13. 1. 2020. 13:50

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je obavijest o rezultatima natječaja do 16. listopada 2019..

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 14. 11. 2019. 10:47

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je obavijest o rezultatima natječaja od 24. rujna 2019. godine.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 24. 10. 2019. 12:59

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je obavijest o rezultatima natječaja od 20. rujna 2019. godine

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 24. 10. 2019. 12:58

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je Obavijest o rezultatima natječaja  od 13.rujna 2019. godine..

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 24. 10. 2019. 12:42

Natječaj - pomoćnici u nastavi

Osnovna škola 22. lipnja

Sisak, Franje Lovrića 27

KLASA:112-01/19-01/14

URBROJ: 2176-19-19-1

Sisak, 14.10.2019.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16712, 86/12, 26/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i programa projekta „Rukom pod ruku“ dobivenog preko „Otvorenog poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim  i u srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole 22. lipnja, Sisak raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

1.  Pomoćnik/ica u nastavi- 1 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno  u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

2  Pomoćnik/ica u nastavi- 3 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 22 sata tjedno  u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

3. .  Pomoćnik/ica u nastavi- 1 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno   u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

4. .  Pomoćnik/ica u nastavi- 1 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 26 sati tjedno     u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

5.   Pomoćnik/ica u nastavi- 1 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 27 sati tjedno        u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

6.   Pomoćnik/ica u nastavi- 2 izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno       u OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak

 

 

Uvjeti:

-  kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno članku 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018):

 

        - završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

        - završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija

 

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve zakonom propisane dokumente izdane od nadležnog tijela kojima se dokazuje navedeno pravo  kao i druge zakonom utvrđene dokaze koji su potrebni za ostvarivanje navedene prednosti pri zapošljavanju , a koja se ostvaruje u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( u daljnjem tekstu: Zakon)  trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103.  Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje  na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu za natječaj, kandidati moraju priložiti:

-  životopis,

-  presliku domovnice

-  presliku dokaza o stručnoj spremi,

-  presliku potvrdnice o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi i stečenim kompetencijama,

- presliku uvjerenja nadležnog suda da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od  

   6 mjeseci)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- potvrda o podacima evidentiranim u

   bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Osnovna škola Osnovna škola 22. lipnja, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak (dalje: Škola), tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te ih zadržava u skladu s rokovima određenima zakonskim propisima, i nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Škole ili osobnim dolaskom u Školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će Škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka Škole pisanim putem na adresu Škole.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj obvezni su u roku propisanom natječajem dostaviti dokumentaciju jer u suprotnom njihova prijava neće biti pravovaljana i izuzet će se iz natječajnog postupka.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se na adresu:

 Osnovna škola 22. lipnja,  Franje Lovrića 27, 44 000 Sisak s naznakom „ Za natječaj“   

Rok za podnošenje prijava je od 16. listopada do 24. listopada 2019. godine.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA BITI ĆE VIDLJIVA NA WEB STRANICI ŠKOLE.

 

 

                                                                                        Ravnateljica škole:

 

                                                                                         Azra Rađenović v.r.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 16. 10. 2019. 09:58

Natječaj

GRAD SISAK

OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, SISAK

FRANJE LOVRIĆA 27,  44000 SISAK

KLASA: 112-02/19-01/10

URBROJ: 2176-19-19-04

Sisak, 24. rujna 2019.god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.)  članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica OŠ 22. lipnja,   Sisak, Franje Lovrića 27 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 • UČITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR- 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
 •  UČITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR- 1 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

Mjesto rada:  Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti : osim općih  uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)  te uvjete propisane  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja )  kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak.

http://os-22lipnja-sk.skole.hr

U  svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda  za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole 22. lipnja, Sisak .

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak, s naznakom : „ za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

 

Natječaj je objavljen 24.09.2019. godine, a vrijedi do 1. 10.2019.

 

 

Ravnateljica škole:

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 24. 9. 2019. 11:39

Natječaj- stručno osposobljavanje

GRAD SISAK

OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, SISAK

FRANJE LOVRIĆA 27,  44000 SISAK

KLASA: 112-02/19-01/12

URBROJ: 2176-19-19-01

Sisak, 19. rujna 2019.god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.)  članka 35. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica OŠ 22. lipnja,   Sisak, Franje Lovrića 27 objavljuje:

NATJEČAJ

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
 •  Mjesto rada:  Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti :

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)
 • nezaposlena osoba ne smije imati  staža u zvanju za koje se obrazovala
 • osoba mora biti prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
 • te uvjete propisane  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja )  kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak.

http://os-22lipnja-sk.skole.hr

U  svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda  za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole 22. lipnja, Sisak .

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak, s naznakom : „ za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

Natječaj je objavljen 20. 09.2019. godine, a vrijedi do 27. 09.2019.

 

 

Ravnateljica škole:

Azra Rađenović v.r.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 19. 9. 2019. 12:34

Odluka o poništenju dijela natječaja

ODLUKU o poništenju natječaja za učitelja/icu edukatora rehabilitatora-

 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

 

Osnovna škola 22. lipnja

Sisak, Franje Lovrića 27

KLASA:112-01/19-01/10

URBROJ:2176-19-19-02

Sisak, 18. rujna 2019.

Na temelju članaka 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18), te članka 72. Statuta Škole ravnateljica Osnovne škole 22. lipnja donosi

 ODLUKU

o poništenju natječaja za  učitelja/icu edukatora rehabilitatora-

2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

1. Djelomično se poništava natječaj za zasnivanje radnog odnosa  u točki 1. za radno mjesto učitelja/ice edukatora rehabilitatora – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak. objavljen dana 13. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

2. Natječaj će biti ponovljen.

2.

Ova Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica škole:

Azra Rađenović v.r.

 

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 18. 9. 2019. 15:42

Natječaj

GRAD SISAK

OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, SISAK

FRANJE LOVRIĆA 27,  44000 SISAK

KLASA: 112-02/19-01/10

URBROJ: 2176-19-19-01

Sisak, 13. rujna 2019.god.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.)  članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica OŠ 22. lipnja,   Sisak, Franje Lovrića 27 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 • UČITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR- 2 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
 •  UČITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR- 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
 • LOGOPED/ICA- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
 • UČITELJJ/ICA TEHNIČKE KULTURE – 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Mjesto rada:  Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti : osim općih  uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)  te uvjete propisane  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja )  kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak.

http://os-22lipnja-sk.skole.hr

U  svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda  za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole 22. lipnja, Sisak .

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak, s naznakom : „ za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

 

Natječaj je objavljen 13.09.2019. godine, a vrijedi do 21. 09.2019.

 

 

Ravnateljica škole:

Azra Rađenović v.r.

  :: opširnije :: 


objavio: AZRA RAĐENOVIĆ  datum: 13. 9. 2019. 10:14
» Arhiva naših vijesti    
 


Office 365


Instalirajte Office 365
na svoje računalo pa ćete
brže pristupati Teams-u.


KALENDAR 2020./21.


IZMIJENJENI zimski praznici


e - Dnevnik

 


Klik na poveznicu


EU CODE WEEK


VIRTUALNA

KNJIŽNICA


Posjetite klikom na sliku

 


E-lektire (CARNet)


         Klikni ovdje.


ZAŠTITIMO DJECU NA INTERNETU

NA INTERNETU


GIK-ovi


GIK - 2020./21.


DOS

DIGITALNI OBRAZOVNI SADRŽAJI


KURIKULUMI


Portal za škole


PRIJEDLOZI

DOS u nastavi
Namijenjeno UČITELJIMA!
Digitalne obrazovne sadržaje (DOS) koristim u nastavi:Udžbenici 2020./21.

 .


UPISI u SŠ


EDUTORIJ

Škola za život


 


DABAR (Bebras)

 

PseudoDabar (za vježbu)     


Kalendar 2019./20.


kliknite  na sliku ili ovdje
Izmjene kalendara!


Anketa
Treba li vratiti zaključivanje ocjena na polugodištu?

PREPORUKE

1. Predložak za GIK
2. Tablica planiranja
   AKTIVNOSTI za teme
3. Predložak - detaljno
   planiranje AKTIVNOSTI


DELTA


SPOTOVI

Snješkići: Najljepše doba godine

Snješkići: Moja škola


PROMETNA UČILICA


UČI UZ IGRU


Šah uz školu

ZA RODITELJE

   


OPREZ!!


 


MOJ GRAD SISAK


O školi i učenicima

  


SIMBOL GRADA


         Stari most


YouTube kanal OŠ 22.lipnja

   Novi kanal (2013./14.)

Uradci učenika (2012./13. god.)


Sisak kakav želim

     


CARNet obavijesti

HITNO - Upozorenje - širenje "WannaCry" ransomwarea (13.5.'17.)

HITNO - Smjernice za zaštitu od "WanaCry" ransomwarea (15.5.'17.)

OBAVIJESTI od CARNet-a


VREMENIK


TražilicaSKOK U ZNANOST


Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Priznanje TZ grada Siska


DISLAJKAM MRŽNJU


EKOKODEKS


Oglasna ploča

PROMETNA UČILICA


EU kutak


Šah uz školu


Korisni linkovi

OBZOR 2020.


BOŽIĆNI SAJMOVI

   

   2009. 2010. 2011. 2012.

preskoči na navigaciju